ДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

від   12 лютого  2014 року №  27/1

с. Дольськ

 

Про сільський бюджет на 2014 рік

 

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України                 

   сільська  рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів сільського  бюджету  на 2014 рік у сумі 383067 гривень, у тому числі обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 13102 гривень  та субвенцій з державного бюджету у сумі  16390 гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у   сумі  325509 гривень, спеціального фонду бюджету  57558 гривень  в т.ч. бюджет розвитку 16800 гривень (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету  на 2014 рік у сумі  383067 гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 325509 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 57558 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2)  головними розпорядниками коштів (додаток № 3) .

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів  сільського бюджету на 2014 рік у сумі 1300 гривень.

4. Відповідно  до ст. 23 Бюджетного  Кодексу України дозволити сільському  голові в міжсесійний період приймати розпорядження про внесення змін до дохідної та видаткової частини сільського бюджету на 2014 рік у разі надходжень додаткових трансфертів з послідуючим розглядом і затвердженням цих розпоряджень на чергових сесіях ради.

5.Затвердити згідно з додатком № 4 до цього рішення перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку .

6.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2014 рік за їх економічною  структурою:

·        оплата праці (код 2110);

·        нарахування на оплату праці (код 2120);

·        медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220);

·        продукти харчування (2230);

·        оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

·        соціальне забезпечення (код 2700).

7.Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію регіональних програм на загальну суму 650 гривень (додаток № 5).

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді :

- укладати з Головним Управлінням Державної Казначейської служби України у Любешівському районі Волинської області договори на одержання позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- укладати договори з Любешівською райдержадміністрацією Волинської області, щодо отримання середньострокової позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2014 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

9. Сільській  раді бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

 

Голова                                                      П.Філюк   

 

 

                                                             Додаток №1

  до рішення  сесії Дольської с/ради

від  12.02. 2014 року   № 27/1

Доходи   сільського  бюджету  на  2014  рік.(грн.)

 

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюд-жерозвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4

10000000

Податкові надходження

311797

16850

16800

328647

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

214660

 

 

214660

11010000

Податок   на  доходи  фізичних осіб

214660

 

 

214660

11010100

Податок   на  доходи  фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами з доходів платника податку у вигляді заробітної плати

214660

 

 

214660

11010400

Фіксований податок на дозвіл фізичних осіб від зайнятості підприємницькою діяльністю

-

 

 

 

11010500

Податок  з доходів фізичних осіб,що сплачуються  в рез.річного декларування

-

 

 

 

13000000

Збори та  плата за спеціальне використання природних ресурсів

80537

 

 

80537

13010000

Збір  за спеціальне використання   лісових  ресурсів

33737

 

 

33737

13010200

Збір  за спеціальне використання   лісових  ресурсів ( крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування)

33737

 

 

33737

13050000

Плата за землю

46800

 

 

46800

        13050100

Змельний податок з юридичних осіб

800

 

 

800

13050200

Орендна плата з юридичних  .осіб

35000

 

 

35000

13050300

Змельний податок  з фізичних осіб

1000

 

 

1000

13050500

Орендна плата з  фізичних  осіб

10000

 

 

10000

18000000

 Місцеві податки і збори

16600

16800

16800

33400

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

16600

 

 

16600

18040100

Збір за провадження  торгов.діяльності ( роздрібна торгівля), сплачен.фізич.особами

11000

 

 

11000

18040200

Збір за провадження  торгов.діяльності ( роздрібна торгівля), сплачен. юрид  особами

2900

 

 

2900

18040600

Збір за провадження  торгов. .діяльності ( ресторанне господарство), сплачений фізичними  особами  

2700

 

 

2700

18050000

Єдиний  податок

 

16800

16800

16800

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

 

16800

16800

16800

19000000

Інші податки  та  збори

 

50

 

50

19010000

Екологічний  податок

 

50

 

50

19010100

Надходження від виеидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

50

 

50

19040100

Фіксований  с/г податок

 

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження

610

9596

 

10206

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

600

 

 

600

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

600

 

 

600

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

 

 

 

 

22090000

Державне мито

10

 

 

10

22090100

Держмито, що  сплачується  за місцем розгляду та оформлення  документів   у тому числі  за  оформлення  документів  на спадщину і дарування

10

 

 

10

24000000

Інші неподаткові надходження

 

600

 

600

24060000

Інші надходження

 

600

 

600

24062100

Грошові стягнення за шкоду,заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього  природного середовища  внаслідок господарської та іншоїдіяльності

 

600

 

600

25000000

Власні надходження бюджетних установ

 

8996

 

8996

25010000

 Надходження від плати  за послуги,  що надаються бюджетними

установами  згідно із законодавством

 

8996

 

8996

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними  установами згідно  з їх

основною діяльністю

 

3900

 

3900

25010300

Плата за оренду майна бюджетними установами

 

5096

 

5096

50000000

Цільові фонди

 

14722

 

14722

50110000

Цільові фонди утвор.Верховно радою Автон.республік.Крим,

органами місцевого самоврядув.,місцев. орган. викон.влади

 

14722

 

14722

 

Всього

312407

41168

16800

353575

40000000

Офіційні трансферти (розшифр. за видами трансф та бюджетів)

 

 

 

 

41000000

Від органів державного управління

 

 

 

 

41020000

Дотації

13102

 

 

13102

41020300

Дотації вирівнювання,що одержуються з районних та міських(міст Києва і Севастополя,міст республіканського і обласного значення)бюджетів

13102

 

 

13102

41034403

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівнцтво,реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комуна-льної власності у населених пунктах

 

 

16390

 

16390

 

Всього доходів

325509

57558

16800

383067

 

Секретар с/ради                                    О.І.Комзюк

 

 
Додаток №2

до рішення  Дольської_ради

від  12. 02. 2014р № 27/1

Видатки сільського бюджету на 2014рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.

( грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 

Разом

 

 

 

Всього

з  них

 

Всього

 

 

 

споживання

з  них

розвитку

з  них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

010000

Державне управління

241847

163106

7000

5096

5096

 

356

 

 

 

246943

010116

Орган місцевого  самоврядування           

241847

163106

7000

5096

5096

 

356

 

 

 

246943

070000

Освіта

31616

18258

450

 

 

 

 

 

 

 

31616

 

Дошкільні заклади освіти

31616

18258

450

 

 

 

 

 

 

 

31616

 110000

Культура і мистецтво

52046

32315

3000

3900

3900

1280

 

 

 

 

55946

 110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші ззаклади клубного типу

52046

32315

3000

3900

3900

1280

 

 

 

 

55946

150000

Будівництво

 

 

 

16800

 

 

 

16800

16800

 

16800

150101

Капітальні  вкладення

 

 

 

16800

 

 

 

16800

16800

 

16800

170000

Транспорт,дорожнє господар-тво, зв’язок,  телекомунікації та інформатика

 

 

 

16390

5246

 

 

11144

 

 

16390

170703

Видатки на проведення  робіт,пов»язавнихбуд.реконстр.,рем.та утр.автомоб.доріг

 

 

 

16390

5246

 

 

11144

 

 

16390

200000

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

 

 

 

15372

15372

 

 

 

 

 

 

240000

Цільові фонди

 

 

 

15372

15372

 

700

 

 

 

15372

240601

Охорона та раціональне

використання природних ресурсів

 

 

 

650

650

 

 

 

 

 

650

240900

Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

14722

14022

 

700

 

16800

 

14722

 

Всього видатків

352509

213679

10450

57558

29614

1280

1056

27944

 

 

383067

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Дольської  с/ради                                   О.  Комзюк

 

Додаток №3    до рішення   Дольської   с/ради

від   12.02.2014 року  № 27/1

Розподіл видатків сільського бюджету на 2014 рік

за головними розпорядниками коштів(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 

Разом

 

 

 

Всього

з  них

 

Всього

 

 

 

споживання

з  них

розвитку

з  них

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спе. фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

01

Дольська сільська  рада

325509

213679

10450

57558

29614

1280

 

 

 

 

 

010000

Державне управління

241847

163106

7000

5096

5096

 

356

 

 

 

246943

070000

Освіта

31616

18258

450

 

 

 

 

 

 

 

31616

110000

Культура  і  мистецтво

52046

32315

3000

3900

3900

1280

 

 

 

 

55946

110204

с. Дольськ

33470

19273

2400

3000

3000

1280

 

 

 

 

36470

110204

с. Шлапань

18576

13042

600

900

900

 

 

 

 

 

19476

150000

Будівництво

 

 

 

16800

 

 

 

16800

16800

 

16800

150101

Капітальні  вкладення

 

 

 

16800

 

 

 

16800

16800

 

16800

170000

Транспорт,дорожнє господар-тво, зв’язок,  телекомунікації та інформатика

 

 

 

16390

5246

 

 

11144

 

 

16390

170703

Видатки на проведення  робіт,пов»язавних з буд.реконстр.,рем.та утр.автомоб.доріг

 

 

 

16390

5246

 

 

11144

 

 

16390

200000

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

 

 

 

15372

15372

 

700

 

 

 

15372

240000

Цільові фонди

 

 

 

15372

15372

 

700

 

 

 

15372

240601

Охорона та раціональневико-ристання природних ресурсів

 

 

 

650

650

 

 

 

 

 

650

240900

Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

14722

14022

 

700

 

 

 

14722

 

Всього видатків

325509

213679

10450

57558

29614

1280

1056

27944

16800

 

383067

 
Секретар Дольської с/ради                                                       О.І.Комзюк

 

 

Додаток №4

до рішення сесії сільської ради

від  12 лютого 2014 року №27/1

 

Перелік об'єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного

розпорядника коштів

 

Назва об*єктів відповідно до

проектно-кошторисної документації; тощо

 

Загальний обсяг фінансування будівництва

 

Відсоток завершеності будівництва об*єктів на майбутні роки

 

 

Всього видатків на  завершення будівництва об*єктів на майбутні роки

 

 

Всього видатків на поточний рік

Код  тимчасової  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

01

Дольська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150101

Капітальні вкладення

 

16800

 

16800

16800

3142

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

Реконструкція мережі вуличного освітлення в с.Дольськ вул.Садова

16800

 

16800

16800

 

ВСЬОГО

 

 

 

16800

 

16800

16800

 

Секретар сільської ради                    О.Комзюк

 

Додаток №5

до рішення сесії сільської ради

від 12 лютого 2014року № 27/1

 

 

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

сільського  бюджету у 2014 році

 

КВК

 

Назва головного розпорядника коштів,

найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

 

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

          Сума

01

Дольська сільська рада

 

 

 

 

 

 

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

Програма охорони  навколишнього середовища

650,00

650,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм,не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

650,00

650,00

 

Секретар сільської ради                           О.Комзюк