Хоцунська сільська рада

Любешівського району Волинської обл.

Шосте скликання

Рішення

Від 06.02.2014 р.         №30/1

Про сільський бюджет на 2014 рік.

 

Відповідно до пункту 23 частина 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні та ст. 77 Бюджетного кодексу України  сільська рада

Вирішили:

  1. Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік в сумі 152513 грн., в тому числі дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі -57933.,додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі-39074 грн.  та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі-6909 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено в сумі 137716 грн., спеціального фонду в сумі -14797 грн.( Додаток №1).

  1. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік в сумі 152513 грн. в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 137716 грн. та видатків  спеціального фонду бюджету – 14797 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів( Додаток №2)  та головними розпорядниками коштів ( Додаток №3) .
  2. Установити розмір оборотного касового залишку коштів  сільського бюджету в сумі – 800 грн.
  3. затвердити згідно з додатком № 4 до цього рішення перелік об»єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
  4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

-          оплата праці працівників бюджетних установ/ код 2110/;

-          нарахування на заробітну плату /код 2120/;

-          оплата комунальних послуг та енергоносіїв/ код 2270/;

-          поточні трансферти населення / 2700/.

  1. Відповідно до ст..43 та ст.73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді укладати з управлінням Державного казначейства України у Любешівському районі Волинської області договори на одержання позик на покриття тимчасових касових розривів, що пов’язані із забезпеченням захищених статтей видатків загального фонду сільського бюджету,в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду в установленому законодавством порядку.

- укладати договори з Любешівською районною Державною адміністрацією Волинської області щодо отримання середньострокової позики на суму невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у Законі України «Про державний бюджет Українина 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

  1. Відповідно до ст.23  Бюджетного кодексу України дозволити сільському голові в міжсесійний період приймати розпорядженням про внесення змін до дохідної та видаткової частини сільського бюджету на 2014 рік у разі надходжень додаткових трансфертів з послідуючим розглядом і затвердженням цих розпоряджень на чергових сесіях сільської ради.
  2. Сільській раді забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плат; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водовідведення , послуги зв»язку , які споживаються бюджетними установами .Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
  3. Додатки  №1-4 до цього рішення є його невід»ємною частиною.

 

Сільський голова                             М.А.Ко рець

 

Додаток № 1

до рішення сесії сільської ради

від  06.02.2014р..№30/1

Доходи сільського бюджету на 2014 рік

Коди

Найменування доходів

Загальний

фонд

 Спец.фонд 

Разом

Разом

Бюджет

розвитку

 

10000000

Податкові надходження

24215

-

-

24215

11000000

Податки на доходи,под-

атки на прибуток , по-

даток на збільшення

ринкової вартості

           24215

-

-

      24215

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

24215

-

-

24215

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

24215

-

-

24215

11010400

Фіксований податок на дох.фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

-

-

-

-

12000000

Податок на власність

-

-

-

-

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

-

-

-

-

12030200

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб )

-

-

-

-

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

5580

-

-

5580

13010000

Збір за спеціальне використання лісових  ресурсів

5580

-

-

5580

13010200

Збір за спец.використання лісових ресурсів (крім збору за спец.використ.лісових ресурсів   в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

5580

-

-

5580

13050000

Плата за землю

             9250

-

-

9250

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

150

-

-

150

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

1500

-

-

1500

13050500

Орендна плата з фізичних

осіб

7600

-

-

7600

18000000

Місцеві податки і збори

1464

-

-

1464

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

1464

-

-

1464

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачена фізичними особами

-

-

-

-

18040200

Збір  за провадження  торговельної діяльності (роздрібна торгівля) сплачена юридичними особами

1464

-

-

1464

19000000

Інші податки та збори

-

 

-

-

-

19040000

Фіксований сільськогоспода

рський податок

-

-

-

-

19040100

Фіксований с/г податок

нарахований після 1 січня 2001 року

-

-

-

-

18050000

Єдиний податок

-

2928

2928

2928

18050400

Єдиний податок  з фізичних

осіб

-

2928

2928

2928

20000000

Неподаткові надходження

200

-

-

200

21000000

Доходи від власності та під приємницької діяльності

200

-

-

200

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

100

-

-

100

22000000

Адміністративні збори та

Платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

100

-

-

100

22090000

Державне мито

100

-

-

100

22090100

Держмито що сплачено за місцем розгляду та оформ-

лення документів, у тому числі за оформл.докум. на спадщину і дарування

100

-

-

100

25000000

Власні надходження бюджетних установ

40709

4960

-

45669

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

-

4960

-

4960

25010100

Плата за послуги ,що надаються бюджетними

установами згідно з їх основною діяльністю

-

1000

-

1000

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

-

3960

-

3960

19050200

Інші збори забруднення навколишнього природного середовища до фонду охорони навколишнього

природного середовища

-

-

-

-

 

Всього власних

доходів

40709

4960

-

45669

40000000

Офіційні трансферти

97007

6909

-

103916

41000000

Від органів державного управління

97007

-

-

97007

41020000

Дотація

97007

-

-

97007

41020300

Дотації вирівнювання що одержується з районних,та міських (міст Києва і Севастополя , міст республікансь кого і обласного значення ) бюджетів

57933

-

-

57933

41020603

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

39074

-

-

39074

41030000

Субвенції

-

6909

-

6909

41034403

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво , реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

-

6909

-

6909

41035003

Інші субвенції

-

-

-

 

 

Разом доходів :

 

137716

14797

2928

152513

 

Додаток №2

до рішення  сільської ради

від   06.02.2014р. № 30/1

 

 Видатки сільського бюджету на  2014  рік

за тимчасовою класифікацією  та кредитування місцевих бюджетів

( грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 

Разом

 

 

 

Всього

з  них

 

Всього

 

 

 

споживання

з  них

розвитку

з  них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

010000

Державне управління

121916

89447

-

3960

3960

-

1000

-

-

-

125876

010116

Органи місцевого самоврядування

121916

89447

-

3960

3960

-

1000

-

-

-

125876

110000

 Культура і мистецтво

15800

11592

-

1000

1000

-

500

-

-

-

16800

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

15800

11592

-

1000

1000

-

500

-

-

-

16800

150000

Будівництво

-

-

-

2928

-

-

-

2928

2928

-

2928

150101

Капітальні вкладення

-

-

-

2928

-

-

-

2928

2928

-

2928

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та інформатика

-

-

-

6909

2211

-

-

4698

-

-

6909

170703

Видатки на проведення ремонту доріг пов»язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг

-

-

-

6909

 

-

-

-

-

-

6909

 

Всього видатків

137716

101039

-

14797

7171

-

1500

7626

2928

-

152513

 
 
Додаток №3

до рішення  сільської ради

від  06.02.14р. №30/1

 

Розподіл видатків  сільського бюджету на  2014  рік

за головними розпорядниками коштів

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 

Разом

 

 

 

Всього

з  них

 

Всього

 

 

 

споживання

з  них

розвитку

з  них

 

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

 

 

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

 

01

Хоцунська сільська рада

121916

89447

-

3960

3960

-

1000

-

-

-

125876

 

010000

Державне управління

121916

89447

-

3960

3960

-

1000

-

-

-

125876

 

010116

Органи місцевого самоврядування

121916

89447

-

3960

3960

-

1000

-

-

-

125876

 

110000

 Культура і мистецтво

15800

11592

-

1000

1000

-

500

-

-

-

16800

 

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

15800

11592

-

1000

1000

-

500

-

-

-

16800

 

150000

Будівництво

-

-

-

2928

-

-

-

2928

2928

-

2928

 

150101

Капітальні вкладення

-

-

-

2928

-

-

-

2928

2928

-

2928

 

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та інформатика

-

-

-

6909

2211

-

-

4698

-

-

6909

 

170703

Видатки на проведення ремонту доріг пов»язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг

-

-

-

6909

 

-

-

-

-

-

6909

 

 

Всього видатків:

137716

101039

-

14797

7171

-

1500

7626

2928

-

152513

 

 

Додаток № 4

 

Перелік об’єктів , видатки на які у 2014 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку

 

КВК КТКВ

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Назви об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо

Загальний обсяг фінансування

будівництва

Відсоток завершеності будівництва об’єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

01

Сільська рада

Сільський клуб

с.Хоцунь

-

-

-

-

150101

Капітальні вкладення

-

2928

-

 

2928

3142

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

Реконструкція сільського клубу с.Хоцунь

2928

-

 

2928

 

Всього

-

2928

-

 

2928

 

 

Секретар сільської ради                             В.Х.Матейчик